نویسنده = ������������ �������� ����������
تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 85-111

10.22034/law.2020.12358

سید حسن حسینی مقدم؛ سید مهدی ساداتی عربی؛ مصطفی فیروزی راد