نویسنده = ������������ ������ ����������
تعدد قتل و ضرورت پرداخت دیه افزون بر قصاص

دوره 7، شماره 12، فروردین 1395، صفحه 29-50

اکبر احمدپور؛ صدیقه گلستان رو