کلیدواژه‌ها = مالکیت
واکاوی فقهی و حقوقی جنبه‌های مختلف اعراض

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 249-278

10.22034/law.2019.9677

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری


بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر

دوره 8، شماره 14، فروردین 1396، صفحه 87-109

مریم ثقفی؛ مرتضی طبیبی جبلی


بازپژوهی فقهی حق اختصاص و دامنة آن

دوره 7، شماره 12، فروردین 1395، صفحه 51-83

اردوان ارژنگ


بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 45-62

فاطمه رجایی؛ مصطفی محقق داماد؛ سید محمد صادق موسوی