نویسنده = ������������ ������������������
تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف

دوره 13، شماره 28، مهر 1401، صفحه 111-139

10.22034/law.2022.47258.2965

سیدعلیرضا رضایی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری