نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 1-19

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین قاضی