نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر

دوره 8، شماره 14، فروردین 1396، صفحه 87-109

مریم ثقفی؛ مرتضی طبیبی جبلی